-Het interlect, het gevoel, de actie- Als die drie elementen in harmonie zijn met elkaar, maken ze de mens.’
Swami Prananpad

Therapie

Voor wie?

In ‘De Praktijktuin’, wordt kortdurende therapie aangeboden aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

Psychologie in de tuin
Omdat ieder kind of jongere uniek is, wordt de therapie op maat aangeboden. Door goed te letten op de signalen die het kind of jongere aangeeft, wordt er ingespeeld in wat leeft in het hier en nu. Kinderen en jongeren leren hierdoor, dat ze er mogen zijn zoals ze zijn. Ze voelen zich hierdoor gezien en erkend. De technieken die onder andere worden aangeboden betreffen:
cognitieve- en gedragstherapeutische technieken, kinderspel, creatieve methoden, verhalen, rollenspel, visualisaties, (ontspannings)oefeningen en ademhalingsoefeningen.
Tevens kunnen er binnen ‘De praktijktuin’ natuurgerichte behandelmethoden worden aangeboden.

Natuur in de tuin
Onder ‘natuur in de tuin’ brengt ‘De Praktijktuin de natuurgeneeskunde onder de aandacht. Een aanpak in de gezondheidszorg waarin de mens als geheel centraal straat.
Terwijl er binnen een reguliere behandeling met name naar de symptomen van de problematiek wordt gekeken, kijkt de natuurgeneeskunde naar het gehele functioneren. Beide behandelvormen hebben zich ontwikkeld en door de recente kennis vanuit de natuurkunde (o.a. over elektro-magnetische-morfogenetische velden en de kwantum fysica), is mede een brug geslagen om de natuurgeneeskunde beter toegankelijk te maken voor de westerse gezondheidswetenschappen.
Als natuurgeneeskundig therapeut wordt gewerkt volgens 5 natuurkundige principes:
Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Psyche. Tezamen vormen zij het  zelfhelende vermogen van de natuur.
Binnen de behandeling wordt uitgegaan van het zelfhelende vermogen van kinderen en ouders (of verzorgers). Er wordt gebruik gemaakt van natuurgerichte behandelmethoden en middelen, die op maat worden aangeboden.


Voor welke problemen?
De therapievormen binnen De Praktijktuin kan worden ingezet voor verschillende problematiek zoals:

Trauma en verliessituaties:
het verwerken van een schokkende ervaring,  rouwverwerking,  problematiek rondom echtscheiding                                                                                                                  
Emotionele problemen
boosheid, driftbuien, verdriet, (faal)angst, fobieën

Gedragsproblemen
pesten, liegen, stelen, concentratieproblemen, woedeaanvallen

Ontwikkelingsfase problemen:
problemen bij het zindelijk worden, slaapproblemen, eetproblemen, hechtingsproblematiek

Lichamelijke klachten zonder bekende medische oorzaak
buikpijn, hoofdpijn, andere pijnen, misselijkheid, draaierigheid , hyperventilatie

Moeite hebben met bijzondere eigenschappen:
sensitiviteit, intellectueel talent (hoogbegaafdheid)

Hoe verloopt de therapie?
Wanneer een kind is aangemeld, wordt een vragenlijst naar de ouders of verzorgers verstuurd. Nadat de ingevulde vragenlijst in de praktijk is ontvangen, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de ouders of verzorgers. Gedurende het gesprek worden de klachten van het kind in kaart gebracht, de reacties op deze klachten besproken, aanwezige hulpbronnen uitgezocht en analyses gemaakt.                                                    
In het tweede gesprek wordt het kind individueel gezien (intake met kind), waarin de klachten verder worden uitgevraagd en de persoonlijkheid onderzocht. Omdat het kind de therapeut nog niet kent, wordt dit spelenderwijs gedaan;  bijvoorbeeld gedurende een spel of het maken van een tekening. Na de intake volgen er  5 sessies, die wekelijks plaatsvinden. Het doel is om de vertrouwensrelatie opbouwen,  verder onderzoek te doen  naar de problematiek en tevens bouwstenen te leggen, voor het vervolg van de behandeling.
Vervolgens worden ouders of verzorgers uitgenodigd voor een evaluatie. In deze evaluatie worden de bevindingen teruggekoppeld en bespreek ik het behandelplan.  Indien ouders of verzorgers akkoord gaat met het behandelplan kan de behandeling vervolgd worden. 
Wanneer de gestelde doelen zijn behaald, wordt in overleg met het kind en ouders of verzorgers, de therapie afgerond.

Hoe lang duurt het?

Meestal neemt de therapie zo’n 10 tot 15 sessies in beslag.

Voor wie is de therapie geschikt?
De therapie is geschikt voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met verschillende problematiek zoals hierboven staat beschreven. Mocht een andere therapievorm beter aansluiten bij de problematiek, is het belangrijk hier eerlijk over te zijn. Er zal advies gegeven worden met betrekking tot eventuele doorverwijzing.

Begeleiding
Binnen De Praktijktuin is het mogelijk om naast psycho-educatie sessies aan ouders of verzorgers, begeleidingsactiviteiten aan te bieden. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een bepaalde aandoening als ADHD, ADD, Autisme en aanverwante contactstoornissen, Angststoornissen of Depressie,  kan dit een belemmering vormen bij de sociale redzaamheid, het gedrag en het psychisch functioneren.  De volgende begeleidingsactiviteiten kunnen worden aangeboden:

  • ondersteuning bieden bij vaardigheden en handelingen
  • ondersteuning bieden bij het aanbrengen van structuur in het dagelijkse leven
  • bevorderen van de zelfredzaamheid